z4 – (0.98+2.07i) z3 – (1.2–1.02i) z2 + (0.04+0.46i) z + (0.18+0.07i)
© mmxviii kyle woodward