z4 – (0.39–1.74i) z3 – (0.94+0.85i) z2 + (0.44+0.03i) z – (0.09–0.05i)
© mmxvii kyle woodward