z4 + (1.06–0.18i) z3 + (1.12–0.31i) z2 – (0.13–0.39i) z + (0.48+0.48i)
© mmxvii kyle woodward