z4 + (0.09–0.63i) z3 – (1.04–1.62i) z2 + (0.51+0.2i) z – (0.56+0.97i)
© mmxvii kyle woodward