z4 + (0.9–0.32i) z3 – (0.15+0.11i) z2 – (0.41+0.67i) z – (0.39+0.48i)
© mmxvii kyle woodward