z4 – (0.09–0.02i) z3 – (0.24+0.37i) z2 – (0.2–0.02i) z – (0.04–0.01i)
© mmxvii kyle woodward