z4 – (0.63–0.63i) z3 + (0.4–0.39i) z2 + (0.11+0.28i) z – (0.04–0.01i)
© mmxvii kyle woodward