z4 + (0.52+2.24i) z3 – (2.22–1.18i) z2 – (0.79+1.13i) z + (0.24–0.16i)
© mmxvii kyle woodward