z4 + (1.21–1.48i) z3 – (0.19+1.52i) z2 – (0.46+0.34i) z + (–0.10.0i)
© mmxvi kyle woodward