z4 + (0.13+1.13i) z3 – (0.11+0.01i) z2 + (0.12+0.04i) z + (0.0–0.04i)
© mmxvii kyle woodward