z4 – (0.55+1.52i) z3 – (0.33–0.85i) z2 + (0.33–0.35i) z – (0.11+0.02i)
© mmxvi kyle woodward