z4 – (0.81–0.22i) z3 + (0.09+0.72i) z2 – (0.24–0.15i) z – (0.28+0.54i)
© mmxvii kyle woodward