z4 + (0.33+0.66i) z3 + (0.17+0.32i) z2 + (0.26+0.08i) z – (0.04+0.05i)
© mmxvii kyle woodward