z4 – (0.12+0.37i) z3 – (0.02–0.7i) z2 + (0.03–0.08i) z – (0.06+0.09i)
© mmxvi kyle woodward