z4 – (1.04+0.03i) z3 – (0.22+0.34i) z2 + (0.96–0.08i) z – (0.68–0.1i)
© mmxvi kyle woodward