z4 + (1.27+1.17i) z3 + (0.12–0.14i) z2 + (1.04–1.03i) z + (0.64–0.03i)
© mmxvi kyle woodward