z4 – (2.48+1.0i) z3 + (1.9+1.72i) z2 – (0.24+0.7i) z – (0.15+0.13i)
© mmxvii kyle woodward