z4 + (0.6+2.2i) z3 – (2.05–1.44i) z2 – (1.19+0.98i) z + (0.21–0.34i)
© mmxvi kyle woodward