z4 + (2.01+1.56i) z3 + (0.55+1.78i) z2 + (0.0+0.3i) z + (0.0+0.01i)
© mmxvi kyle woodward