z4 + (0.76–1.34i) z3 – (0.61+1.63i) z2 – (1.43+0.25i) z – (0.27–0.39i)
© mmxvi kyle woodward