z4 + (0.22–1.62i) z3 – (0.87+0.75i) z2 – (0.55+0.1i) z – (0.21+0.01i)
© mmxvii kyle woodward