z4 – (0.99–1.3i) z3 + (0.16–1.65i) z2 + (0.82+0.66i) z – (0.19–0.11i)
© mmxvi kyle woodward